๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗

โครงการ ฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านตอหลัง

ตำบล ตันหยงลิมอ อำเภอ ระแงะ จังหวัด นราธิวาส


ที่มาของการต่อยอดโครงการ :

สำนักราชเลขาธิการ ได้มีหนังสือที่ รล ๐๐๑๐.๑/๓๒๒๕ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๘ ความว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พื้นที่บ้านตอหลัง หมู่ที่ ๓ ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ได้มีแหล่งจ้างแรงงาน แหล่งผลิตอาหารและให้ความรู้ด้านการเกษตรที่ถูกต้อง โดยให้กรมชลประทานสนับสนุนในการจัดหาแหล่งน้ำและวางระบบน้ำ เพื่อการเกษตรภายในฟาร์มตัวอย่าง

ผลการดำเนินงาน :

กิจกรรมจัดหาน้ำ

กรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ จำนวน ๓ ช่อง ขนาด ๒.๐๐ x ๒.๐๐ เมตร พร้อมบานระบาย ๑ แห่ง อีกทั้งขุดลอกคลองตอหลังให้มีปริมาณน้ำเก็บกักประมาณ ๓๕,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ยาว ๓๓๔ เมตร ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ และขุดลอกสระเก็บน้ำเดิมความจุ ๗,๗๐๐ เมตร ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินงาน

กิจกรรมฟาร์มตัวอย่าง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินงานด้านกิจกรรมต่างๆ ภายในฟาร์มตัวอย่าง ดังต่อไปนี้

- งานอำนวยการและประสานงาน ดำเนินการก่อสร้างอาคารและโรงเรือนต่าง ๆ รวมทั้ง จัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่ออำนวยความสะดวกและรองรับกิจกรรมต่างๆภายในฟาร์ม

- งานประมง ดำเนินการเลี้ยงปลาในกระชัง ประกอบด้วย ปลาสวาย ๕ กระชัง และปลาทับทิม ๕ กระชัง

- งานพืชผักและไม้ผล ดำเนินการเพาะเลี้ยงเห็ด ไม้ผล และแปลงพืชผักต่างๆ เช่น ผักขม แตงกวา ข้าวโพด ถั่วฝักยาว มะระขี้นก มะเขือยาว และฟักทอง

ผลประโยชน์ที่ได้รับ : เมื่อดำเนินการจะเป็นแหล่งผลิตอาหารในชุมชนและทำให้ราษฎรมีรายได้จากการจัดจ้างแรงงาน อีกทั้งการดำเนินงานของโครงการที่จะเป็นแหล่งให้ความรู้แก่ผู้เข้ามาทำงานในฟาร์มตัวอย่างในการเรียนรู้ด้วยตนเอง และเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับราษฎรที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการ 

กิจกรรมก่อสร้างถนนเข้าฟาร์มและภายในฟาร์ม

เพื่อใช้เป็นคันป้องกันน้ำท่วมและเส้นทางขนส่งผลผลิต

งานประมง ซึ่งมีการเลี้ยงปลาในประชัง ประกอบด้วย

 ปลาสวาย ๕ กระชัง และปลาทับทิม ๕ กระชัง

กิจกรรมพืชผักภายในฟาร์ม

ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ